Všeobecné a obchodní podmínky Jdu běhat s.r.o.

Pořadatel: Jdu běhat s.r.o., IČ 3150305, se sídlem Revoluční 8, Praha 1

Úvodem

Uf, je to hodně řádků na přečtení, to už tak z oficiálních důvodů bývá. Pro Tebe důležité a lidsky podané informace najdeš ve FAQ :-).

Všeobecné a obchodní podmínky

pro účast ve sportovním klubu Jdu běhat prostřednictvím objednávek běžeckých kurzů umístěných na internetové adrese jdubehat.cz.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné a obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě objednávky běžeckého kurzu uzavřené mezi pořadatelem uvedeným výše v záhlaví (dále jen "pořadatel") a fyzickou osobou (“běžkyně”) prostřednictvím webových stránek jdubehat.cz.

Znění všeobecných a obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných a obchodních podmínek.


Objednávka běžeckého kurzu

Webové stránky jdubehat.cz obsahují informace o rozsahu poskytovaných služeb, a to včetně uvedení ceny jednotlivých kurzů. Cena služby zůstává v platnosti v době objednávky běžeckého kurzu.

Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele sjednat s běžkyní objednávku za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání služby vyplní běžkyně objednávkový formulář na webových stránkách.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané službě - začátek a konec běžeckého kurzu, pravidelný čas konání běžeckého kurzu a místo konání běžeckého kurzu a způsobu úhrady kupní ceny služby.

Objednávku odešle běžkyně pořadateli kliknutím na tlačítko „ Zaplatit “ v nákupním košíku v podsekci webových stránek na adrese bezkyne.jdubehat.cz. Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné.

Smluvní vztah (“kupní smlouva”) mezi pořadatelem a běžkyní vzniká přijetím objednávky pořadatelem.

Běžkyně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při provádění objednávky.

Cena služby a platební podmínky

Cenu služby dle objednávky může běžkyně uhradit pořadateli následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay
  2. bezhotovostně platebním tlačítkem prostřednictvím platebního systému GoPay
  3. bezhotovostně bankovním převodem na účet pořadatele

Pořadatel nepožaduje od běžkyně zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby před jejím započetím.

Pořadatel vystaví běžkyni ohledně plateb prováděných na základě objednávky fakturu. Fakturu vystaví pořadatel běžkyni po uhrazení ceny služby a poskytuje jej v elektronické podobě v osobním účtu běžkyně na adrese bezkyne.jdubehat.cz.

Tzv. “sleva pro kamarádku” platí pouze pro běžkyni, která se kurzů účastní poprvé. Slevy z ceny služby poskytnuté pořadatelem běžkyni nelze vzájemně kombinovat.


Odstoupení od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy lze odstoupit do 3 dnů od uhrazení ceny služby pořadateli, ne však později, než 14 dní před dnem započetí objednávané služby - běžeckého kurzu. Ve lhůtě kratší než 14 dní před dnem započetí objednávané služby již není možné od kupní smlouvy ze strany běžkyně odstoupit.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručí běžkyně pořadateli poštou formou doporučeného dopisu na adresu provozovny Helena Suchomelová, Ovenecká 37, 170 00 Praha 7.

Za rozhodný den 14denní lhůty před započetím objednávané služby je považován den odeslání doporučeného dopisu pořadateli.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí pořadatel peněžní prostředky přijaté od běžkyně do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy běžkyní, ponížené o administrativní poplatek ve výši 300 Kč.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Dodání služby

Služba je dodána prostřednictvím běžeckého kurzu vedeného běžeckým trenérem, v rozsahu, v pravidelném čase a místě komunikovaném při objednávce.

Pořadatel nezodpovídá za tréninky, které jsou zrušeny nebo zkráceny z důvodu špatného počasí (povodně, krupobití, sněhová vánice, silné bouřky) a běžkyně nemá právo za ně požadovat finanční nebo jinou náhradu.

Pořadatel si vyhrazuje právo v nutných případech upravovat datum či čas začátku kurzu. Běžkyně má při podstatné úpravě data či času začátku kurzu ze strany pořadatele právo požadovat po pořadateli odstoupení od kupní smlouvy.

Úprava data začátku či konce kurzu z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti se šířením onemocnění COVID nebo z jiných důvodů NENÍ důvodem k odstoupení od kupní smlouvy a není důvodem k vracení peněžních prostředků ani k jiné hmotné kompenzaci. Pořadatel nabídne běžkyni po uvolnění epidemiologických opatření náhradní datum konání kurzu, převod kurzu na jinou osobu nebo plnění v podobě online kurzu. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo změnit datum tréninku z důvodu COVID karantény trenéra, pokud se pořadateli nepodaří za trenéra zajistit náhradu. Změna data tréninku z důvodu karantény není důvodem k finanční nebo jiné kompenzaci běžkyně.

Nevyužitá služba nebo její část není vratná v peněžních prostředcích, a to z jakýkoliv důvodů. Jedinou výjimkou je situace popsaná v části “odstoupení od kupní smlouvy”.

Nevyčerpané tréninky je za doby trvání kurzu možné nahrazovat na souběžně probíhajících kurzech stejné nebo nižší úrovně. Náhrady je možné čerpat i dopředu před plánovanou absencí.

Nevyčerpané tréninky není z kapacitních důvodů možné nahrazovat po datu posledního tréninku kurzu.

V případě absence z důvodu nemoci či zranění je možné aktuální běžecký kurz ukončit a zakoupit běžecký kurz nový, pokud pořadatel nový kurz plánuje vyhlásit. Běžkyně kontaktuje pořadatele emailem nejpozději do 2 týdnů od onemocnění a pokud pořadatel potvrdí svůj záměr nový kurz pořádat, doloží běžkyně potvrzení od lékaře. Na lékařském potvrzení musí být čitelné datum onemocnění či úrazu a předpokládaná délka neschopnosti běhu. Běžkyně obdrží od pořadatele slevu za počet tréninků, který nemohla od data uvedeného v lékařské zprávě až do posledního data tréninku absolvovat, poníženou o administrativní poplatek 300 Kč. Sleva je poskytnuta formou slevového kódu, který je platný po dobu 2 měsíců na jakýkoli další kurz. Sleva je převoditelná na jinou osobu. V případě převodu slevy na jinou osobu je nutno před jejím využitím informovat pořadatele.

V případě absence delší než tři tréninky, jejíž důvod není doložitelný osobní lékařskou zprávou, je možné požádat pořadatele o individuální nabídku ceny nového běžeckého kurzu.

V obou výše jmenovaných případech se vždy jedná o zakoupení celého běžeckého kurzu. Sleva není směnitelná za finanční prostředky a její uplatnení není nárokovatelné. Pokud pořadatel nebude pořádat nové kurzy, sleva propadá.

V obou výše jmenovaných případech je alternativně možné zakoupený kurz zdarma převést na jinou běžkyni, a to za předpokladu, že její kondice je odpovídající dané běžecké úrovni, případně faktu, že kurz již začal a běžecká úroveň skupiny se od data začátku kurzu zvýšila. Možnost převést se vztahuje jak na zakoupený kurz, tak jiný vhodný kurz po individuální dohodě.

Úhrada pouze části běžeckého kurzu není možná z důvodu zachování koncepce návaznosti tréninků.

Reklamace služby

V případě nespokojenosti s úrovní služby je možné službu reklamovat, za současného uvedení důvodu reklamace a prokázání nesouladu s objednávkou.

Reklamace probíhá nejpozději do data konce běžeckého kurzu písemnou komunikací doporučeným dopisem na adresu Helena Suchomelová, Ovenecká 37, Praha 7.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. V případě kladného vyřízení reklamace jsou peněžní prostředky do 14 dní vráceny na účet běžkyně.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Pořadatel je povinen zajistit odpovídající trenérské vedení, rozsah, čas a místo konání kurzu dle objednávky.

Pořadatel je povinen dbát na kvalitu poskytované služby i profesní zdatnost osoby, která službu běžkyním poskytuje.

Běžkyně bere na vědomí, že se kurzu účastní na své vlastní nebezpečí.

Běžkyně zasláním objednávky stvrzuje, že aktuální zdravotní stav odpovídám požadavkům a nárokům běžeckého kurzu dané běžecké úrovně.

Pořadatel nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo jinou újmu vzniklou v průběhu kurzu.

Pořadatel doporučuje běžkyni před započetím běžeckého kurzu absolvovat preventivní prohlídku u praktického nebo sportovního lékaře a mít uzavřeno úrazové pojištění.

Běžkyně má povinnost informovat pořadatele o jakékoliv změně svého zdravotního stavu a přizpůsobit jí intenzitu svého tréninku nebo další účast na kurzu.

Běžkyně je povinna dodržovat pokyny trenéra.

K posouzení zdravotní připravenosti běžkyně slouží před zasláním objednávky mezinárodně uznávaný PARQ dotazník:

  1. Řekl Vám někdy lékař, že máte problémy se srdcem, a že byste se měla věnovat pouze takovým pohybovým činnostem, které Vám doporučí?
  2. Cítíte při pohybové aktivitě bolest na hrudníku?
  3. Měla jste minulý měsíc bolesti na hrudníku i bez pohybové aktivity?
  4. Ztrácíte rovnováhu z důvodu závratě nebo jste někdy ztratila vědomí?
  5. Máte problémy s klouby nebo kostmi (například bolesti páteře, kolen, kyčlí) a stav se horší při provádění pohybové aktivity?
  6. Předepisuje Vám lékař léky na krevní tlak nebo srdce?
  7. Znáte nějaký jiný důvod, proč byste neměl(a) provádět pohybovou činnost? (pozn. pořadatele: astma, cukrovka, silná nadváha, vážný úraz v minulosti aj.)

Pokud na jednu či více otázek odpoví běžkyně ANO, je povinna pořadateli předložit potvrzení od lékaře o vhodnosti vykonávání běžecké pohybové aktivity.

Pořadatel pořádá tréninky ve veřejných prostorách a prostranstvích a nenese odpovědnost za kvalitu a stav povrchu a míst, kde se tréninky konají.

Je vždy na osobním uvážení běžkyně , jak přizpůsobit rychlost a způsob běhu kvalitě a stavu povrchu či povětrnostním a klimatickým podmínkám.

Běžkyně má povinnosti o vnímaných rizicích veřejných prostor nebo klimatických podmínek neprodleně informovat trenéra.

Běžkyně má povinnost odkládat své osobní věci pouze na místo, které k tomu výslovně určil pořadatel.

Pořadatel je povinen přiměřeně zabezpečit odložené osobní věci běžkyně. Z odpovědnosti pořadatele za škodu na věcech odložených a vnesených je vyloučena povinnost k náhradě škody vzniklé na penězích, platebních kartách, cenných papírech, listinách, ceninách a špercích.

Tréninku je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu, návykových a jiných povzbuzujících látek.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů běžkyně která je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Běžkyně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Běžkyně souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Nezvolí-li běžkyně jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení běžkyni.

Nezvolí-li běžkyně jinou možnost, souhlasí s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace, na které může být zachycena její podoba, pro účely marketingu, reklamy a propagace pořadatele, a to bez nároku na odměnu. Běžkyně dále souhlasí s uveřejněním foto a video materiálů pořízených v průběhu konání kurzu za účelem reklamy a propagace pořadatele –  zejména prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, apod.), prezentace na webu, též například v tiskových v propagačních materiálech (letáky, plakáty).

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Běžkyně bere na vědomí, že je povinnna své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů běžkyně může pořadatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob vedoucích kurz nebudou osobní údaje pořadatelem bez předchozího souhlasu běžkyně předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Běžkyně potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byla poučena o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se běžkyně domnívala, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života běžkyně nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li běžkyně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je jí pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Běžkyně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pořadatele na elektronickou adresu běžkyně a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele na elektronickou adresu běžkyně.

Běžkyně souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky pořadatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač běžkyně, může běžkyně souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Ostatní ustanovení

Pokud je běžkyni 11-15 let, kurzu se zároveň musí účastnit i její zákonná zástupkyně nebo rodinná přislušnice: maminka či zletilá sestra, teta nebo sestřenice. Zároveň je potřeba poslat emailem naskenované (vyfocené) podepsané prohlášení zákonného zástupce, které je k dispozici na jdubehat.cz.

Pokud je běžkyni 15-18 let, je potřeba potřeba poslat emailem naskenované (vyfocené) podepsané prohlášení zákonného zástupce, které je k dispozici na jdubehat.cz.

Potvrzení je potřeba dodat týden před prvním datem kurzu.

Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje pořadatele: adresa pro doručování Helena Suchomelová, Ovenecká 37, Praha 7. Adresa elektronické pošty helena@jdubehat.cz, telefon 774 282 883.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce běžkyně, resp. na adresu uvedenou na webové stránce pořadatele.

Komunikace týkající se odstoupení od kupní smlouvy a reklamace probíhá výhradně poštou.


VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.